ಮಹದೇವಪುರ ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್‌‌ನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ವಿಭಾಗದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ವರ್ತೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.