ಹರಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.