ಕಾಡುಗೋಡಿ ವಾರ್ಡ್ ನ ವಿನಾಯಕ ಲೇಔಟ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.