ಕಸವನಹಳ್ಳಿಯ ಬ್ಲೂಮ್ ಡೆನ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಾಕೇತ್ ಮೋಹನ್ ರವರ ಮನೆ ಸಮೀಪದ ಒಳ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.