ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಾರತವು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.